Čo vás čaká na našom kurze...
Program PRVÉ KRÔČKY K HUDBE vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Vývinové zákonitosti v období do šiesteho roku života dieťaťa nám umožňujú cielene formovať ich hudobný sluch. Jednoduché piesne, rozprávanie príbehov, hudobno-pohybové a rytmické hry, hra na telo, výtvarné činnosti podfarbené počúvaním vybraných hudobných ukážok z tzv. "vážnej hudby", dramatizácia tém..., to všetko stimuluje psychické funkcie a emocionálne prežívanie dieťaťa. Manipuláciou s rytmickými nástrojmi Orffovho inštrumentára okrem prežívania rytmiky a metriky rozvíjame motorické funkcie, pomáhame deťom plynulejšie prekonávať prechod od hrubej motoriky k jemnej motorike.
Organizmus dieťaťa je v tomto vývinovom období obzvlášť senzitívny k hudobným podnetom. Tak ako šport, aj hudba je jednou z možností ako u detí rozvíjať disciplínu a sústredenie sa. Ale v hudbe nie je potrebná súťaživosť. Hudba je priestor pre slobodu pohybu, voľnosť prejavu, pre rozvoj ohľaduplnosti, empatie a sebapoznania.
Vyškolenou lektorkou pre program PRVÉ KRÔČKY K HUDBE je v Lučenci Marianna Žilková, ktorá sa neustále vzdeláva v hudobno-výtvarnej a psychologicko-pedagogickej oblasti. Každé jedno stretnutie lektorky s deťmi je vyplnené rozvíjaním určitej témy zo života dieťaťa, ktorá zodpovedá jeho veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená adekvátna pieseň, báseň a posluchová ukážka zo spomínanej "vážnej hudby". Spolu s príbehom a rytmicko-pohybovou hrou dochádza k syntéze všetkých zložiek, ktoré cielene a intenzívne na dieťa pôsobia. Dôležitou súčasťou je aktívna účasť človeka, ktorý dieťa sprevádza. V programe PRVÉ KRÔČKY K HUDBE využívame zaujímavé učebné materiály - moderné spevníky, CD s nahrávkami piesní a posluchových skladieb, výpovedne ilustrované knihy a ďalšie progresívne pomôcky.
Program PRVÉ KRÔČKY K HUDBE plnohodnotne uspokojuje základné potreby dieťaťa vo veku od 18 mesiacov do 4 rokov, ktorými sú pocit prijatia, slobody, úcty, bezpečia a hlavne pocit radosti. Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia sa v neskoršom veku.
Bližšie informácie sú dostupné na www.yamahaskola.sk

Teší sa na vás kolegynka Mariannka :-)